U bent hier: Rapporten Juridische en praktische haalbaarheid van 'Limburg trekt zijn grens'

Juridische en praktische haalbaarheid van 'Limburg trekt zijn grens'

Limburg_trekt_zijn_grens Juridische en praktische haalbaarheid van 'Limburg trekt zijn grens' april 2010 - Universiteit van Tilburg - Juridische en praktische haalbaarheid van 'Limburg trekt zijn grens'

Opdrachtgever: De acht Limburgse gemeenten betrokken bij 'Limburg trekt zijn grens'

Op 12 mei 2009 presenteerden acht Limburgse (coffeeshop)gemeenten gezamenlijk hun visie en voorgestane aanpak over de overlast veroorzaakt door de grote stroom buitenlandse (soft)drugstoeristen. De aanpak behelst een samenhangend stelsel van 14 beperkende maatregelen voor zowel de voor- als de achterdeur van de coffeeshop. De beleidsveronderstelling is dat deze maatregelen in combinatie een ontmoedigend effect zullen hebben op de massaliteit van het cannabistoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast (drugsrunners, dealers, illegale verkoop).

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om te komen tot de introductie van zo'n ´gesloten systeem´ en de juridische en praktische haalbaarheid van de veertien maatregelen is de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur gevraagd te voorzien in een wetenschappelijk onderbouwd advies.

We kunnen concluderen dat het merendeel van de maatregelen geen of ongewenste gevolgen heeft voor het aantal coffeeshoptoeristen. Hoogstens de maatregelen die gericht zijn op legitimatie/registratie zouden tot een (tijdelijke) afname van het aantal coffeeshoptoeristen kunnen leiden. De effecten van de maatregelen zijn het gunstigst vanuit een politiek/bestuurlijk oogpunt en voor de beeldvorming. Voor de handhaving pakken de maatregelen ongunstig tot zeer ongunstig uit. Dat betekent dat de invoering van maatregelen in alle gevallen gepaard dient te gaan met voldoende handhavingcapaciteit. Voor de overlast en de illegale markt zijn sommige maatregelen (zeer) gunstig en andere maatregelen (zeer) ongunstig.

Lees hier het volledige rapport

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04