U bent hier: Rapporten Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Evaluatie-Nederlands-drugsbeleid Evaluatie van het Nederlands drugbeleid 2 juli 2009 - WODC/Trimbos - Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Opdrachtgever: De ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Justitie en Binnenlandse Zaken

Conclusies

Volksgezondheid staat voorop in het drugsbeleid. Op dit punt zijn de doelstellingen redelijk gehaald, met name waar het om risicobeheersing gaat. Nieuwe groepen van probleemgebruikers hebben zich niet aangediend, met uitzondering van de crackgebruikers die geen opiaten gebruiken. Het gebruik is het laatste decennium gestabiliseerd en Nederland neemt internationaal globaal een middenpositie

In de jaren zeventig ging men er bij het vormgeven van het drugsbeleid van uit dat normalisering van cannabisgebruik zou optreden binnen een kleinschalige markt die gevrijwaard zou zijn van criminaliteit. Deze veronderstelling is niet uitgekomen.

Drugswetcriminaliteit, criminaliteit gepleegd door drugsgebruikers en drugsgerelateerde overlast vroegen meer aandacht dan op basis van de Drugsnota 1995 verwacht zou kunnen worden. Als reactie op de criminaliteits- en overlastproblemen zijn niet alleen de bestaande regels en wetten consequenter toegepast, maar zijn ook de wettelijke mogelijkheden verruimd en aangescherpt en extra handhavingsinspanningen gepleegd. Met deze extra inspanningen zijn de specifieke doelen bereikt, maar anderzijds doen zich verschuivingen voor in de drugsproductie en de internationale drugshandel, die om nieuwe en gecontinueerde aandacht vragen. Overlast en betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit waren in de Drugsnota 1995 'complicaties' van het drugsbeleid. Overlast als gevolg van drugstoerisme zorgt in sommige grensgemeenten voor serieuze problemen. Mogelijk heeft dit ook te maken met andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het wegvallen van de binnengrenzen binnen de Europese Unie of de groei van het toerisme in het algemeen.

Tot slot kan worden vastgesteld dat inmiddels ook in de praktijk en het beleid van andere landen het bezit van cannabis voor eigen gebruik niet meer wordt vervolgd en harm reduction-instrumenten, zoals behandeling met vervangende middelen, spuitomruil en behandeling als alternatief voor gevangenisstraf zijn geïntroduceerd. Op deze punten vormt Nederland geen uitzondering meer. Het Nederlandse coffeeshopbeleid blijft echter zowel in binnen- als buitenland een controversieel thema, hetzij omdat men vindt dat het achterwege laten van regulering van de bevoorrading van coffeeshops niet consistent is met het gedogen van de verkoop, hetzij omdat men vindt dat het gedoogbeleid problemen met zich meebrengt. Internationale waardering is er voor de actieve opstelling van Nederland in internationale samenwerkingsverbanden. Mede door de inspanningen op het vlak van de gezamenlijke bestrijding van productie en smokkel van drugs is Nederland tegenwoordig minder een brandpunt van de internationale kritiek.

Lees hier het volledige rapport

v o o r l i c h t i n g

wat is wiet?bottom01 wat is hasj?bottom02 wat is een joint?bottom05 wat is blowen?bottom03 verstandig gebruik!bottom04